ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX6386744 | Embryos
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◢ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◢ SRX6386743: Embryos

◣ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◢ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◢ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

ORY
toy
Ptx1
oc
grn
Vsx2
H15
mid
vg
trh
nsl1
Acyp2
c(3)G
wg
scro
bi
B-H1
mts
Rack1
cad
rno
mri
unc-4
Src64B
HDAC1
wcy
CG4949
rib
CG13380
CG4174
pzg
CG12974
pnt
opa
ems
Der-1
D
noc
Lim1
tna
caup
AGO1
mRpL53
CG33155
tara
grh
Dr
CG10082
Nost
Psc
twi
CG13891
dac
FBXO11
CG8160
HGTX
Rh5
fs(1)h
mys
Vsx1
dikar
lbe
CG11151
lab
erm
so
gsb
atl
Wsck
CG5059
zpg
Rexo5
Sema2a
Doc2
mgl
inv
sob
btd
Ythdc1
CG12010
slp1
en
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His2B:CG33868
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
tey
Tab2
mip40
Sox21b
SoxN
RasGAP1
mld
disco
hth
Dfd
CG6752
CG42542
lola
Fen1
Dek
osa
Pp1-87B
NANS
trbl
jvl
eff
siz
ASPP
IntS6
CG4078
CrebA
Gyc76C
CG42637
Fbl6
Rac2
ss
mirr
scyl
Cpr
Pez
tal-AA
tal-3A
tal-2A
tal-1A
pdm2
Drat
Moca-cyp
Gfat2
byn
Traf4
baz
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG17949
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
Su(z)2
Cdk4
raskol
hbn
ap
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
hh
Hsp70Ba
E(spl)m4-BFM
Dll
Uba1
B-H2
otp
CG6329
Patronin
eIF3b
ph-p
ham
croc
abd-A
Imp
ph-d
run
spi
cnc
Optix
Pdk1
skd