ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Pc

Query protein: Pc
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX681795 | 4-12h embryos
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Pc's Target genes

◢ Pc: Average

◢ SRX885694: 12-24h embryos

◢ SRX885696: 12-24h embryos

◢ SRX287580: 14-16h embryos

◢ SRX287581: 14-16h embryos

◢ SRX1032403: 2-4h embryos

◢ SRX681771: 4-12h embryos

◣ SRX681795: 4-12h embryos

◢ SRX671948: 5-13h embryos

◢ SRX671949: 5-13h embryos

◢ SRX1837975: Cultured cell lines

◢ SRX1837977: Cultured cell lines

◢ SRX1837979: Cultured cell lines

◢ SRX1837981: Cultured cell lines

◢ SRX681823: Embryos

◢ SRX681826: Embryos

◢ SRX681829: Embryos

◢ SRX681832: Embryos

◢ SRX1342244: Eye discs

◢ SRX1342248: Imaginal wing disc

◢ SRX4501950: Kc167

◢ SRX4501955: Kc167

◢ SRX749063: Kc167

◢ SRX749064: Kc167

◢ SRX749065: Kc167

◢ SRX300940: ML-DmBG3-c2

◢ SRX300941: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994747: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994748: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994749: ML-DmBG3-c2

◢ SRX994750: ML-DmBG3-c2

◢ SRX671946: Parasegment 7

◢ SRX671947: Parasegment 7

◢ SRX300938: S2

◢ SRX300939: S2

◢ SRX475424: S2

◢ SRX475425: S2

◢ SRX027823: S2-DRSC

◢ SRX027824: S2-DRSC

◢ SRX885702: S2-DRSC

◢ SRX300928: S2R+

◢ SRX300929: S2R+

◢ SRX699115: Temperature sensitive cells

◢ Pc: STRING

Dfd
cad
Vsx1
ORY
vg
unc-4
B-H1
Sox21b
eyg
ems
opa
grn
Vsx2
tup
lbe
otp
toy
exex
inv
ap
lab
Der-1
abd-A
Doc2
Ptx1
Scr
Optix
HGTX
Dll
cnc
slp1
Doc1
en
oc
CG32532
C15
D
trh
unpg
Doc3
mid
Dr
Sp1
gsb
wg
caup
B-H2
ss
drm
dac
H15
so
D2hgdh
twi
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
fd96Cb
erm
byn
Lim1
bi
pnr
sens-2
hh
vvl
Oaz
tin
lbl
prd
Poxm
Drgx
eve
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
ey
Sox102F
tey
Lmx1a
noc
gt
Gsc
odd
Abd-B
hkb
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
fkh
fd59A
run
btd
mirr
Six4
SoxN
CG4766
Psc
Su(z)2
pb
eya
nub
fd102C
srp
scro
disco-r
ph-d
slp2
scramb1
Rfx
CG11085
gsb-n
disco
ara
salm
pnt
E5
ph-p
CG11629
jing
His4:CG33869
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
tll
Poxn
KP78b
KP78a
kn
repo
TfAP-2
bs
elB
vnd
mab-21
Dbx
Cp38
svp
hbn
TER94
Awh
peb
CG31275
dsx
klu
pdm2
sr
CG12772
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
mael
SP1173
upd1
GATAe
dve
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2A:CG33808
His2B:CG17949
His2A:CG33829
His2A:CG33826
His2A:CG33823
His2A:CG33820
His2A:CG33817
His2A:CG33814
His2A:CG31618
sob
CG2790
CG12851
bnl
CG13891
CG33453
bab2
lz
knrl
rib
c11.1
Calr
grh
CG15629
SpdS
gl
Edg84A
sv
tsh
eg
salr
CG17698
OdsH
T48
ro
ana
pdm3
nuf
Cys
CG8066
Hmx
gcm2
CLIP-190
CG33229
CG43711
cpo
retn
Svil
CG42673
ci
His2B:CG33868
ben
Drat
bin
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
kni
esg
CG3505
Ir48b
hth
CG8635
CG1628
Rack1
mts
l(3)L1231
sgl
gcm
sim
Hsp70Ba
CG11486
corto
Nepl8
CG6106
CG32486
Rtnl1
mod(mdg4)
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
Wdr62
croc
CG11883
slgA
CrebB
Sox15
CG8306
wit
Akt1
Meltrin
emc
apt
dmrt99B
CG42741
betaTub60D
Lac
CG30456
trbd
dmt
wor
tj
pyx
Df31
TrxT
dhd
CG4198
Gpdh1
RpL7
Ripalpha
Pepck1
CG45087
toe
zfh1
sowah
Ntan1
ush
CG13996
Mhcl
Hers
CG3407
Diap1
Bx
yps
sbb
upd2
ttk
E(spl)m3-HLH
Sirt2
His2A:CG33865
His2A:CG33862