ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX159173 | S2
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◢ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◢ SRX6386743: Embryos

◢ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◢ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◣ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

ORY
CG43711
Ubi-p63E
SteXh:CG42398
SK
TM4SF
CG33640
Muc30E
Ste:CG33247
Ste:CG33237
Ste:CG33243
Ste:CG33239
Ste:CG33236
Pp1-Y1
CG14692
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
Ste:CG33238
Ste12DOR
CG7900
Muc26B
Ste:CG33246
His2B:CG33868
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
udd
Cul4
firl
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG17949
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
Reg-2
CG15399
His1:CG33813
His1:CG31617
His1:CG33864
His1:CG33849
His1:CG33846
His1:CG33843
His1:CG33840
His1:CG33837
His1:CG33801
CG11883
CG14676
Maf1
Ccz1
Ste:CG33245
Ste:CG33244
Snoo
CG7231
His2A:CG33808
His2A:CG33829
His2A:CG33826
His2A:CG33823
His2A:CG33820
His2A:CG33817
His2A:CG33814
His2A:CG31618
Eip55E
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
Cyp309a1
CG32816
CG18545
CG31886
Ste:CG33242
Ste:CG33241
Ste:CG33240
Jon99Cii
Jon99Ci
CG3678
cta
CG7465
CG31406
CG4362
His4:CG33869
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
unc-4
oc
Vsx2
bi
grn
btd
opa
caup
Ptx1
mid
Vsx1
Lim1
wg
trh
H15
mts
Rack1
cad
lbe
inv
vg
ap
Dr
disco
toy
nsl1
Acyp2
ems
c(3)G
Nost
grh
otp
wcy
CG4949
atl
Wsck
noc
pzg
CG12974
eyg
Sox21b
rno
mri
CG1354
tna
pdm3
ss
mirr
Src64B
HDAC1
zpg
Rexo5
CG13380
CG4174
Dfd
CG6891
CG11151
FBXO11
CG13891
CCKLR-17D3
IntS6
cnc
CG4078
tara
Oaz
Optix
dikar
Psc
B-H1
CG10082
Gbeta13F
en
tup
SoxN
Der-1
Rab35
lab