ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX6386743 | Embryos
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◢ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◣ SRX6386743: Embryos

◢ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◢ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◢ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
CG14837
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
mid
ctrip
trh
His4:CG33869
twi
oc
mts
Rack1
nsl1
Acyp2
c(3)G
cad
Src64B
HDAC1
His2A:CG33808
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
Ptx1
CG43711
CG4174
CG13380
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
Psc
disco
opa
Cpr
Pez
lola
tara
unc-4
bi
toy
noc
vg
grn
ASPP
hth
His4:CG33907
Nost
CG5059
D
grh
Egfr
tal-AA
tal-3A
tal-2A
tal-1A
dac
caup
Lim1
rib
wg
pnt
shn
slp1
wcy
CG4949
H15
AGO1
mRpL53
CG33155
rno
mri
psq
Doc1
spi
ftz
E(spl)m4-BFM
salm
tutl
hbn
Rh5
Notum
Dr
Set2
CG1998
rdgA
CG43255
Ythdc1
CG12010
sob
run
Blimp-1
lbe
Vsx2
Hsp70Ba
Sp1
robo1
drm
siz
pdm3
upd1
corto
zpg
Rexo5
scyl
Itgbn
CG42238
Act5C
bmm
CG6329
RasGAP1
inv
croc
SoxN
scro
Pmp70
Pp1-87B
NANS
so
Akt1
NK7.1
Doc2
CG10082
btd
snRNP-U1-70K
Lasp
CG43954
Dab
trbl
Der-1
Sox21b
Su(z)2
Pdk1
mirr
dikar
fs(1)h
mys
eve
SRPK
dup
dunk
dpp
HGTX
Imp
Gyc76C
CG42637
Vsx1
pzg
CG12974
ems
ap
Wsck
atl
otp
tna
eyg
Dfd
ss
CG1354
CG11151
FBXO11
IntS6
CG4078
B-H1
CG13891
cnc
CG6891
CCKLR-17D3
Optix
en