ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX4563528 | Kc167
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◢ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◢ SRX6386743: Embryos

◢ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◣ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◢ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His4:CG33869
caup
Gbeta13F
AlkB
btd
Vsx2
unc-4
ap
bi
tai
noc
opa
nub
inv
otp
eyg
lbe
oc
mts
Rack1
CG17544
rno
mri
Wsck
atl
CG1628
Rab35
H15
CG8635
rdgA
CG43255
CG12661
CG6891
CCKLR-17D3
Oaz
spz
E5
bab2
mirr
Ptx1
pzg
CG12974
ssp3
Dr
CG31688
grh
Lim1
Rac2
tna
Df31
CG10433
vg
mod(mdg4)
SoxN
RnpS1
mura
IntS6
CG4078
CG11151
Vsx1
bru2
Nost
Traf4
pdm3
dx
RpL7A
SMC1
Hsp68
CG10082
FBXO11
Psc
Ntan1
cad
Fbl6
tara
mid
eIF4G2
CG33111
CG18766
Sox21b
grn
cnc
CG32264
wg
nsl1
Acyp2
c(3)G
scny
dikar
unc-5
Patronin
eIF3b
toy
wcy
CG4949
Nedd4
pnt
CrebB
14-3-3zeta
hth
disco
trbl
svp
pnr
Uba1
mab-21
Su(z)2
ems
gce
Ubqn
dome
Alh
CG10098
e(r)
CG6656
Tsp42Ea
CG30159
CG17600
CG17598
fru
Dll
Lac
trh
Dlg5
CG4970
Cpsf6
Hsp70Ba
mub
scro
Ptpmeg2
en
upd2
su(Hw)
RpII15
CG13891
Not1
CG1814
knrl
Tab2
mip40
SRPK
dup
CG3164
egr
HDAC6
CG9114
dco
Pp1-87B
NANS
betaTub60D
bru3
bnl
NFAT
CG2691
Dfd
Asx
Cpsf160
moody
msi
mld
Ythdc1
CG12010
robo1
CG1354
ph-d
Src64B
HDAC1
shn
norpA
Vha68-2
osa
kay
tey
cu
LRR
Coq9
CG30496
hng2
CG9839