ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for msl-2

Query protein: msl-2
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX2520637 | S2
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
msl-2's Target genes

◢ msl2: Average

◢ SRX5431050: 11-12h embryos

◢ SRX5431051: 11-12h embryos

◢ SRX5431052: 11-12h embryos

◢ SRX5431047: 3-4h embryos

◢ SRX5431048: 3-4h embryos

◢ SRX5431049: 3-4h embryos

◢ SRX1433367: Kc167

◢ SRX1433368: Kc167

◢ SRX1433369: Kc167

◢ SRX1433370: Kc167

◢ SRX1433371: Kc167

◢ SRX1433372: Kc167

◢ SRX1433373: Kc167

◢ SRX1433374: Kc167

◢ SRX1433375: Kc167

◢ SRX1433376: Kc167

◢ SRX1433377: Kc167

◢ SRX1433378: Kc167

◢ SRX1433379: Kc167

◢ SRX1433380: Kc167

◢ SRX1433396: S2

◢ SRX1433397: S2

◢ SRX1433398: S2

◢ SRX1433399: S2

◢ SRX1433400: S2

◢ SRX1433401: S2

◢ SRX146994: S2

◢ SRX146995: S2

◢ SRX2520632: S2

◢ SRX2520635: S2

◣ SRX2520637: S2

◢ SRX2520639: S2

◢ SRX4664660: S2

◢ SRX4664661: S2

◢ SRX4664662: S2

◢ SRX4664663: S2

◢ SRX4664664: S2

◢ SRX4664665: S2

◢ SRX4664666: S2

◢ SRX4664667: S2

◢ SRX4664668: S2

◢ SRX4664669: S2

◢ msl2: STRING

His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
His2A:CG33808
Set2
CG1998
Gyf
Elba3
CG34351
CG3251
CG11929
Bsg25A
ABCD
PlexB
Zyx
CaMKII
apolpp
CG17514
CG40178
CG40191
CG17883
onecut
Eph
CG46302
CG40439
Zip102B
CG32850
Syt7
Rad23
MFS17
Socs16D
CG12986
CG6398
ND-AGGG
Maf1
CG17683
Alg-2
CG17486
Sox21a
CG33978
Arl4
d4
vtd
CG40228
mthl15
me31B
chico
eEF1delta
CG5694
Dbp80
CG34367
pim
lft
CG5367
CG5056
CG5045
Cand1
zpg
Rexo5
ndl
axed
Nipped-A
CG33217
RNASEK
gus
RpL38
His1:CG33864
His1:CG33849
His1:CG33846
His1:CG33843
His1:CG33840
His1:CG33837
His1:CG33813
His1:CG31617
His1:CG33804
sgll
CG34384
CG31473
CG3014
CG2993
CG18268
CG41128
yin
CG2930
CG17508
Fis1
ND-49
Ephrin
soti
4E-T
sxc
Sox100B
dco
Chchd3
Dhap-at
CG5112
CG33494
CG5107
Slip1
gw
CG11360
Tim17b
Dyrk3
Cadps
Yeti
l(2)41Ab
COX4L
CG10417
pho
CG33521
Tom20
kug
Gabat
CG7668
Nca
fln
CG7646
PMCA
Hcf
CG34268
CG34267
Ranbp16
Lcch3
Stim
CG8924
Gprk1
Reepl1
nod
Kmn1
e(y)2
CG1561
CG11696
CG11695
RpII215
CG11699
Rab35
Phf7
CG9577
CG9581
CG9578
AnxB10
CG41378
CG40045
RpL15
CG12547
CG41099
eIF4B
CG17454
CG3107
CG5708
CG4908
Prosalpha6
Npc1a
CG4901
CG10359
CG10357
dar1
CG14974
step
CG1416
CG5676
Ror
CG31717
bsk
Rsf1
REPTOR-BP
Pten
Mob3
Arp2
CanA-14F
Pp2B-14D
CycK
CG42748
CG3651
Crk
CG31998
ND-MLRQ
alpha-Cat
SmD1
Ptp69D
CG32112
sofe
CG2186
CG2157
CG15919
CG15615
Tim23
Gpb5
vari
Pomp
CG9328
HP6
shop
htk
tilB
CG14615
CG14621
RpII18
hd
CG34277
CG31542
CG14667
Cerk
7B2
CG44666
CG43711
CG43710
CG43709
CG43667
CG43666
CG13443
Vps11
Haspin
UQCR-11
MED21
Set1
Lcp65Ag3
Lcp65Ag2
l(3)mbn
Cpr65Au
Lcp65Ag1
mGluR
eIF4G1
LSm-4
Ir31a
CG17768
Cnot4
Klp31E
CG5355
RpS27A
Ip259
Spat
RpL7A
dx
CG3342
CG42340
CG3918
Clamp
CG3635
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33876
His2B:CG33874
His2B:CG33872
His2B:CG33870
CG17528
CG14464
anne
Ank
sei
ppk29
gammaSnap1
CG13563
RpL39
RpL12
Rap2l
eEF5
smg
Doc3
CG5280
CG5087
CkIIalpha-i3
CG13896
CG13895
Asator
Slmap
dpr19
rho-5
CG33303
Hr39
CG31626
Cals
CG11155
Arf102F
topi
RpS29
MtnA
CG8500
CG12947
Whamy
CG8516
CG8507
CG12945
MED26
Prm
Fhos
CG6576
CG13306
IntS3
d
CheA29a
CG43796
Tim17b1
mtd
Not11
IntS1
tsr
pan
RpS3A
RpL10
CkIIalpha
CG34408
CG2962
CG15308