ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for Clamp

Query protein: Clamp
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX159173 | S2
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
Clamp's Target genes

◢ Clamp: Average

◢ SRX8325346: 2-4h embryos

◢ SRX8325347: 2-4h embryos

◢ SRX8325352: 2-4h embryos

◢ SRX8325353: 2-4h embryos

◢ SRX1850481: 3rd instar

◢ SRX1850483: 3rd instar

◢ SRX4639142: Embryos

◢ SRX4639143: Embryos

◢ SRX4639144: Embryos

◢ SRX4639145: Embryos

◢ SRX4639146: Embryos

◢ SRX4639147: Embryos

◢ SRX4639148: Embryos

◢ SRX4639149: Embryos

◢ SRX6386725: Embryos

◢ SRX6386729: Embryos

◢ SRX6386736: Embryos

◢ SRX6386737: Embryos

◢ SRX6386743: Embryos

◢ SRX6386744: Embryos

◢ SRX6386752: Embryos

◢ SRX6386753: Embryos

◢ SRX6386759: Embryos

◢ SRX6386760: Embryos

◢ SRX6386768: Embryos

◢ SRX6386769: Embryos

◢ SRX6386775: Embryos

◢ SRX6386776: Embryos

◢ SRX6386782: Embryos

◢ SRX6386786: Embryos

◢ SRX159163: Kc

◢ SRX159164: Kc

◢ SRX159165: Kc

◢ SRX159166: Kc

◢ SRX3167243: Kc167

◢ SRX3167249: Kc167

◢ SRX3167250: Kc167

◢ SRX3167251: Kc167

◢ SRX3167260: Kc167

◢ SRX3167261: Kc167

◢ SRX4563528: Kc167

◢ SRX4563530: Kc167

◢ SRX4563532: Kc167

◢ SRX4563534: Kc167

◢ SRX159167: S2

◢ SRX159168: S2

◢ SRX159169: S2

◢ SRX159170: S2

◢ SRX159171: S2

◢ SRX159172: S2

◣ SRX159173: S2

◢ SRX159174: S2

◢ SRX3404010: S2

◢ SRX3404014: S2

◢ SRX3404022: S2

◢ SRX3404026: S2

◢ SRX3404030: S2

◢ SRX3404042: S2

◢ SRX3404046: S2

◢ SRX4664640: S2

◢ SRX4664641: S2

◢ SRX4664642: S2

◢ SRX4664643: S2

◢ SRX4664644: S2

◢ SRX4664645: S2

◢ SRX4664646: S2

◢ SRX4664647: S2

◢ SRX4664648: S2

◢ SRX4664649: S2

◢ Clamp: STRING

CG43711
His3:CG33830
His3:CG33827
His3:CG33824
His3:CG33821
His3:CG33818
His3:CG33866
His3:CG33863
His3:CG33860
His3:CG33857
His3:CG33854
His3:CG33851
His3:CG33848
His3:CG33845
His3:CG33842
His3:CG33839
His3:CG33836
His3:CG33833
His3:CG33815
His3:CG33812
His3:CG33809
His3:CG33806
His3:CG33803
His3:CG31613
His4:CG33909
His4:CG33905
His4:CG33903
His4:CG33901
His4:CG33889
His4:CG33887
His4:CG33885
His4:CG33883
His4:CG31611
His4:CG33899
His4:CG33897
His4:CG33895
His4:CG33893
His4:CG33891
His4:CG33875
His4:CG33873
His4:CG33871
His1:CG33864
His1:CG33849
His1:CG33846
His1:CG33843
His1:CG33840
His1:CG33837
His1:CG33813
His1:CG31617
His1:CG33804
Ubi-p63E
Muc30E
SK
Mst77Y-9
Mst77Y-4
His2B:CG33904
His2B:CG33898
His2B:CG33896
His2B:CG33894
His2B:CG33892
His2B:CG33890
His2B:CG33908
His2B:CG33906
His2B:CG33900
His2B:CG33888
His2B:CG33886
His2B:CG33884
His2B:CG33880
His2B:CG33878
His2B:CG33870
His2B:CG33910
His2B:CG33902
His2B:CG33876
His2B:CG33874
His2B:CG33872
His2B:CG33882
Jheh2
Ste:CG33247
Ste:CG33237
Ste:CG33243
Ste:CG33239
Ste:CG33236
Muc68E
Ste:CG33238
Ste:CG33245
Ste:CG33244
Ste:CG33242
Ste:CG33241
Ste:CG33246
His2A:CG33808
His2A:CG33865
His2A:CG33862
His2A:CG33850
His2A:CG33847
His2A:CG33844
His2A:CG33841
His2A:CG33838
His2A:CG33835
His2A:CG33832
Maf1
Reg-2
SteXh:CG42398
CG11883
Ste12DOR
TM4SF
His4:CG33869
His4:CG33881
His4:CG33879
His4:CG33877
His1:CG33852
His1:CG33801
His1:CG33807
CG7900
Eip55E
CG14676
oc
unc-4
Vsx2
grn
bi
Ptx1
caup
btd
opa
mid
Vsx1
Lim1
trh
wg
H15
cad
mts
Rack1
vg
toy
inv
lbe
nsl1
Acyp2
c(3)G
Dr
disco
ems
ap
grh
Nost
wcy
CG4949
pzg
CG12974
Wsck
atl
noc
rno
mri
otp
Src64B
HDAC1
Sox21b
tna
eyg
CG4174
CG13380
mirr
zpg
Rexo5
Dfd
ss
CG1354
CG11151
pdm3
FBXO11
IntS6
CG4078
B-H1
CG13891
cnc
CG6891
CCKLR-17D3
tara
CG10082
Psc
Optix
dikar
Der-1
Set2
CG1998
SoxN
en
Oaz
lab
Pp1-87B
NANS
Su(z)2
tey
scro
HGTX
pnt
Dll
CG18766
tup
Ythdc1
CG12010
Dek
abd-A
Fen1
hth
disco-r
Gbeta13F
Rab35