ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for MYC

Query protein: MYC
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX5547219 | HCT 116
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
MYC's Target genes

◢ MYC: Average

◢ SRX210718: 293

◢ SRX210719: 293

◢ SRX210720: 293

◢ SRX3422675: 293

◢ SRX3422676: 293

◢ SRX3422677: 293

◢ SRX3422687: 293

◢ SRX3422688: 293

◢ SRX3422689: 293

◢ SRX181189: A549

◢ SRX181190: A549

◢ SRX186612: A549

◢ SRX5725258: A549

◢ SRX2555292: BE(2)-C

◢ SRX130063: BJ

◢ SRX185776: BJ

◢ SRX095396: BL-41

◢ SRX095395: BLUE-1

◢ SRX2144111: BT168

◢ SRX2144112: BT168

◢ SRX095394: CA46

◢ SRX4345364: CD4+ T cells

◢ SRX2384347: CUTLL1

◢ SRX2384348: CUTLL1

◢ SRX099884: D54

◢ SRX099885: D54

◢ SRX864094: Dermal fibroblast

◢ SRX864095: Dermal fibroblast

◢ SRX4400348: DLD-1

◢ SRX4400349: DLD-1

◢ SRX099877: FB0167P

◢ SRX099878: FB0167P

◢ SRX099872: FB8470

◢ SRX099873: FB8470

◢ SRX3587640: G-401

◢ SRX3587641: G-401

◢ SRX3587642: G-401

◢ SRX3587643: G-401

◢ SRX3587644: G-401

◢ SRX3587645: G-401

◢ SRX1073586: GEN2.2

◢ SRX080130: GM12878

◢ SRX080131: GM12878

◢ SRX082165: GM12878

◢ SRX102989: GM12878

◢ SRX360576: GP5d

◢ SRX360590: GP5d

◢ SRX2734626: HCT 116

◢ SRX5547216: HCT 116

◢ SRX5547217: HCT 116

◢ SRX5547218: HCT 116

◣ SRX5547219: HCT 116

◢ SRX080137: HeLa

◢ SRX080138: HeLa

◢ SRX102985: HeLa

◢ SRX150400: HeLa

◢ SRX1814806: HeLa

◢ SRX1814807: HeLa

◢ SRX213628: HeLa

◢ SRX245740: HeLa

◢ SRX080144: Hep G2

◢ SRX080145: Hep G2

◢ SRX080146: Hep G2

◢ SRX102990: Hep G2

◢ SRX702149: hESC derived ectodermal cells

◢ SRX702147: hESC derived mesendodermal cells

◢ SRX702148: hESC derived mesendodermal cells

◢ SRX702151: hESC derived mesendodermal cells

◢ SRX011574: hESC H1

◢ SRX080135: hESC H1

◢ SRX102975: hESC H1

◢ SRX150588: hESC H1

◢ SRX702150: hESC HUES64

◢ SRX2143792: HT-1080

◢ SRX080151: HUVEC

◢ SRX102997: HUVEC

◢ SRX2452447: HUVEC

◢ SRX1813602: iPS cells

◢ SRX1813603: iPS cells

◢ SRX1880279: Jurkat

◢ SRX015142: K-562

◢ SRX080155: K-562

◢ SRX080156: K-562

◢ SRX080157: K-562

◢ SRX103009: K-562

◢ SRX150490: K-562

◢ SRX150507: K-562

◢ SRX150545: K-562

◢ SRX150595: K-562

◢ SRX150627: K-562

◢ SRX150678: K-562

◢ SRX6935372: KELLY

◢ SRX1334495: LNCAP

◢ SRX1334496: LNCAP

◢ SRX1334497: LNCAP

◢ SRX1334498: LNCAP

◢ SRX3881551: LNCAP

◢ SRX3881552: LNCAP

◢ SRX3881553: LNCAP

◢ SRX4411666: LNCAP

◢ SRX4411667: LNCAP

◢ SRX359905: LoVo

◢ SRX361885: LoVo

◢ SRX361891: LoVo

◢ SRX648243: LS-174T

◢ SRX648246: LS-174T

◢ SRX2109209: Mammary epithelial cells

◢ SRX2109214: Mammary epithelial cells

◢ SRX2109219: Mammary epithelial cells

◢ SRX099865: MCF-7

◢ SRX099866: MCF-7

◢ SRX103000: MCF-7

◢ SRX103003: MCF-7

◢ SRX188943: MCF-7

◢ SRX188954: MCF-7

◢ SRX8803196: MCF-7

◢ SRX150520: MCF 10A

◢ SRX150570: MCF 10A

◢ SRX2944444: MCF 10A

◢ SRX2944445: MCF 10A

◢ SRX2944446: MCF 10A

◢ SRX2944447: MCF 10A

◢ SRX2944448: MCF 10A

◢ SRX2944449: MCF 10A

◢ SRX2944450: MCF 10A

◢ SRX2944451: MCF 10A

◢ SRX2944452: MCF 10A

◢ SRX2585780: MDA-MB-231

◢ SRX250091: MDA-MB-453

◢ SRX1757998: MDA-MB-468

◢ SRX1757999: MDA-MB-468

◢ SRX7572096: MIA Paca-2

◢ SRX7572097: MIA Paca-2

◢ SRX7572098: MIA Paca-2

◢ SRX7572099: MIA Paca-2

◢ SRX7572100: MIA Paca-2

◢ SRX7572101: MIA Paca-2

◢ SRX1813596: MRC-5

◢ SRX1813597: MRC-5

◢ SRX1813598: MRC-5

◢ SRX1813599: MRC-5

◢ SRX1813600: MRC-5

◢ SRX1813601: MRC-5

◢ SRX129116: Multiple Myeloma

◢ SRX150722: NB-4

◢ SRX6935378: NB69

◢ SRX129106: NCI-H128

◢ SRX189239: NCI-H128

◢ SRX129110: NCI-H2171

◢ SRX189240: NCI-H2171

◢ SRX080161: NHEK

◢ SRX8803194: OVCAR-3

◢ SRX129066: P493-6

◢ SRX129067: P493-6

◢ SRX129068: P493-6

◢ SRX1539275: P493-6

◢ SRX1539276: P493-6

◢ SRX204411: P493-6

◢ SRX353807: P493-6

◢ SRX353808: P493-6

◢ SRX353809: P493-6

◢ SRX5307509: P493-6

◢ SRX5307510: P493-6

◢ SRX5307511: P493-6

◢ SRX542553: P493-6

◢ SRX542554: P493-6

◢ SRX203389: Plasma Cells

◢ SRX095393: RAJI

◢ SRX1497384: RAJI

◢ SRX1497394: RAJI

◢ SRX095397: RAMOS

◢ SRX5346116: RAMOS

◢ SRX5346117: RAMOS

◢ SRX5346118: RAMOS

◢ SRX5346119: RAMOS

◢ SRX5346120: RAMOS

◢ SRX5346121: RAMOS

◢ SRX5346122: RAMOS

◢ SRX5346123: RAMOS

◢ SRX5346124: RAMOS

◢ SRX3960591: Rhabdomyosarcoma

◢ SRX3960592: Rhabdomyosarcoma

◢ SRX4409572: SH-EP

◢ SRX4409573: SH-EP

◢ SRX6935381: SK-N-AS

◢ SRX6935383: SK-N-SH

◢ SRX3873725: SW 1271

◢ SRX3873726: SW 1271

◢ SRX129069: U-87 MG

◢ SRX2144103: U-87 MG

◢ SRX2144104: U-87 MG

◢ SRX1550249: U2OS

◢ SRX1550250: U2OS

◢ SRX1550251: U2OS

◢ SRX1550252: U2OS

◢ SRX1552472: U2OS

◢ SRX1552473: U2OS

◢ SRX1722156: U2OS

◢ SRX1722157: U2OS

◢ SRX351400: U2OS

◢ SRX351401: U2OS

◢ SRX5231783: UACC-812

◢ SRX5231785: UACC-812

◢ MYC: STRING

TBL1X
DDX42
CCDC47
RPL24
RPL32
MYNN
CCDC86
PWP1
RPL6
DKC1
IQCG
RPL35A
RPL5
RABGGTB
NRAS
HES4
RPL39
PINX1
INO80
DDX39B
CCDC124
MRPS18B
GOLIM4
RPL7
UBA52
NECAP2
RPL41
SGTA
C12orf66
PYGL
RPS15A
PES1
PPRC1
RPL9
LIAS
NME1-NME2
NME1
HNRNPA1
CBX5
SPRYD4
HNRNPUL1
RPS3A
NACA
QTRT2
CCDC191
SF3B3
COG4
RSL24D1
UFC1
COIL
YJU2
DHX36
RPL38
RBM3
RPL34
HSP90AB1
MTPAP
PDE12
DIAPH1
RIDA
POP1
ANAPC10
ABCE1
ZBTB37
EIF4B
PSMD9
HPD
ATP5F1A
TMEM248
YARS1
S100PBP
SNRPE
VMAC
NDUFA11