ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for SMARCA4

Query protein: SMARCA4
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX5089516 | MCF-7
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
<
SMARCA4's Target genes

◢ SMARCA4: Average

◢ SRX4193367: 22Rv1

◢ SRX4193368: 22Rv1

◢ SRX718422: 501A

◢ SRX718423: 501A

◢ SRX719732: 501A

◢ SRX5982340: A549

◢ SRX5982341: A549

◢ SRX5982342: A549

◢ SRX5982343: A549

◢ SRX5982364: A549

◢ SRX3468010: Aska

◢ SRX3468011: Aska

◢ SRX1123854: BT-16

◢ SRX1123856: BT-16

◢ SRX170356: B cells

◢ SRX037946: CD34+

◢ SRX037947: CD36+

◢ SRX170348: CD36+

◢ SRX170345: CD4+

◢ SRX5574469: CTV-1

◢ SRX5574470: CTV-1

◢ SRX5574488: CTV-1

◢ SRX5574489: CTV-1

◢ SRX5574501: CTV-1

◢ SRX5574502: CTV-1

◢ SRX5195671: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195672: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195673: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195674: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195727: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195728: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195729: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195730: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195731: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195732: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195733: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195734: Endometrial epithelial cells

◢ SRX3927284: EOL-1

◢ SRX1123844: G-401

◢ SRX1123849: G-401

◢ SRX1123964: HCT 116

◢ SRX1123966: HCT 116

◢ SRX027271: HeLa

◢ SRX150590: HeLa

◢ SRX6829505: HeLa

◢ SRX6829506: HeLa

◢ SRX170346: Hematopoietic Stem Cells

◢ SRX3089108: Hep G2

◢ SRX3089109: Hep G2

◢ SRX3089110: Hep G2

◢ SRX3089111: Hep G2

◢ SRX3426554: Hep G2

◢ SRX3426555: Hep G2

◢ SRX3426556: Hep G2

◢ SRX3426557: Hep G2

◢ SRX3426558: Hep G2

◢ SRX3426559: Hep G2

◢ SRX3426560: Hep G2

◢ SRX3426561: Hep G2

◢ SRX3426562: Hep G2

◢ SRX027488: hESC H9

◢ SRX3288576: hESC H9

◢ SRX3288577: hESC H9

◢ SRX3542488: HS-SY-II

◢ SRX3542490: HS-SY-II

◢ SRX3542491: HS-SY-II

◢ SRX3542504: HS-SY-II

◢ SRX3468042: HSSY2

◢ SRX5234453: iPS cells

◢ SRX5234472: iPS cells

◢ SRX5246885: iPS derived neural cells

◢ SRX2937339: J-Lat A72

◢ SRX2937342: J-Lat A72

◢ SRX2937345: J-Lat A72

◢ SRX2937348: J-Lat A72

◢ SRX150712: K-562

◢ SRX971582: Keratinocytes

◢ SRX971583: Keratinocytes

◢ SRX971584: Keratinocytes

◢ SRX1181989: LNCAP

◢ SRX2545045: LNCAP

◢ SRX2545046: LNCAP

◢ SRX2545047: LNCAP

◢ SRX2545048: LNCAP

◢ SRX5089407: MCF-7

◢ SRX5089408: MCF-7

◢ SRX5089409: MCF-7

◢ SRX5089410: MCF-7

◢ SRX5089411: MCF-7

◢ SRX5089412: MCF-7

◢ SRX5089413: MCF-7

◢ SRX5089414: MCF-7

◢ SRX5089415: MCF-7

◢ SRX5089417: MCF-7

◢ SRX5089418: MCF-7

◢ SRX5089419: MCF-7

◢ SRX5089420: MCF-7

◢ SRX5089421: MCF-7

◢ SRX5089422: MCF-7

◢ SRX5089423: MCF-7

◢ SRX5089424: MCF-7

◢ SRX5089425: MCF-7

◢ SRX5089513: MCF-7

◢ SRX5089514: MCF-7

◢ SRX5089515: MCF-7

◣ SRX5089516: MCF-7

◢ SRX5089517: MCF-7

◢ SRX5089518: MCF-7

◢ SRX5089519: MCF-7

◢ SRX5089520: MCF-7

◢ SRX5089522: MCF-7

◢ SRX5089523: MCF-7

◢ SRX5089524: MCF-7

◢ SRX5089525: MCF-7

◢ SRX5089526: MCF-7

◢ SRX5089527: MCF-7

◢ SRX5089528: MCF-7

◢ SRX5089529: MCF-7

◢ SRX5089530: MCF-7

◢ SRX5172062: MCF-7

◢ SRX5172065: MCF-7

◢ SRX5534861: MCF-7

◢ SRX5534862: MCF-7

◢ SRX7121994: MCF-7

◢ SRX7121997: MCF-7

◢ SRX1156534: MDA-MB-231

◢ SRX1156535: MDA-MB-231

◢ SRX1156536: MDA-MB-231

◢ SRX1156537: MDA-MB-231

◢ SRX1156538: MDA-MB-231

◢ SRX1156539: MDA-MB-231

◢ SRX1156540: MDA-MB-231

◢ SRX1156541: MDA-MB-231

◢ SRX1156542: MDA-MB-231

◢ SRX5212357: Mel270

◢ SRX5212362: Mel270

◢ SRX5212366: Mel270

◢ SRX5212371: Mel270

◢ SRX3927294: MOLM-13

◢ SRX4525861: MOLM-13

◢ SRX1123864: MRT TTC549

◢ SRX1123869: MRT TTC549

◢ SRX3548667: NCI-H1299

◢ SRX3548668: NCI-H1299

◢ SRX5075168: Neural progenitor cells

◢ SRX5075169: Neural progenitor cells

◢ SRX5075170: Neural progenitor cells

◢ SRX5075174: Neural progenitor cells

◢ SRX5075175: Neural progenitor cells

◢ SRX5075176: Neural progenitor cells

◢ SRX5716463: Neural progenitor cells

◢ SRX5716464: Neural progenitor cells

◢ SRX5716469: Neural progenitor cells

◢ SRX5716470: Neural progenitor cells

◢ SRX6483126: NGP

◢ SRX6483132: NGP

◢ SRX6483138: NGP

◢ SRX8363487: NGP

◢ SRX4080273: RWPE-1

◢ SRX4080274: RWPE-1

◢ SRX4473669: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473671: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473680: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473685: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473691: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX3468035: SYO1

◢ SRX1936520: T-47D

◢ SRX1936521: T-47D

◢ SRX4525853: TTC-1240

◢ SRX4525854: TTC-1240

◢ SRX4525855: TTC-1240

◢ SRX4525856: TTC-1240

◢ SRX5234495: TTC1240

◢ SRX5234499: TTC1240

◢ SRX5234504: TTC1240

◢ SRX5234508: TTC1240

◢ SRX5234512: TTC1240

◢ SRX3862433: Unclassified

◢ SRX3862434: Unclassified

◢ SMARCA4: STRING

BCAS4
BCAS1
NCOA3
CA4
ZMYND8
BMP7
PFDN4
IQSEC3
TMEM229B
OSBPL2
CALB1
SPDYE2B
SPDYE2
UPK3BL1
ENSA
ZNF217
KCNH6
CDH1
C3orf14
SALL4
SNAP25
SMARCD2
BANP
CA5A
HRH3
NBPF1
KCNJ15
RAB15
TMEM170A
CD58
IQANK1
FAM83H
MYOG
HDAC11
PMEL
SLC44A2
CGN
CDH26
YPEL3
GDPD3
METRNL
P2RY2
TBX2
CRIP2
CACNG5
LATS1
SPAG4
HTR5A
XYLB
CPLX2
UPK3BL2
BARHL1
CYP27C1
PPM1D
TUFT1
MYO5C
HS3ST6
MACROD1
HIPK4
ITPKC
COQ8B
PARD6B
ANKRD35
LRRC37A3
TRIB1
PHLDA3
PRKAG2
SULF2
EVL
DUX4
JRK
PSCA
NFKBIZ
RGS3
FAM20B
IL19
TFF1
RBBP8NL
NECTIN4
SLC13A1
ZNF23
ALDH3B2
UBE2Q1
CHRNB2