ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for MYC

Query protein: MYC
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SRX5547219 | HCT 116
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
MYC's Target genes

◢ MYC: Average

◢ SRX210718: 293

◢ SRX210719: 293

◢ SRX210720: 293

◢ SRX3422675: 293

◢ SRX3422676: 293

◢ SRX3422677: 293

◢ SRX3422687: 293

◢ SRX3422688: 293

◢ SRX3422689: 293

◢ SRX181189: A549

◢ SRX181190: A549

◢ SRX186612: A549

◢ SRX5725258: A549

◢ SRX2555292: BE(2)-C

◢ SRX130063: BJ

◢ SRX185776: BJ

◢ SRX095396: BL-41

◢ SRX095395: BLUE-1

◢ SRX2144111: BT168

◢ SRX2144112: BT168

◢ SRX095394: CA46

◢ SRX4345364: CD4+ T cells

◢ SRX2384347: CUTLL1

◢ SRX2384348: CUTLL1

◢ SRX099884: D54

◢ SRX099885: D54

◢ SRX864094: Dermal fibroblast

◢ SRX864095: Dermal fibroblast

◢ SRX4400348: DLD-1

◢ SRX4400349: DLD-1

◢ SRX099877: FB0167P

◢ SRX099878: FB0167P

◢ SRX099872: FB8470

◢ SRX099873: FB8470

◢ SRX3587640: G-401

◢ SRX3587641: G-401

◢ SRX3587642: G-401

◢ SRX3587643: G-401

◢ SRX3587644: G-401

◢ SRX3587645: G-401

◢ SRX1073586: GEN2.2

◢ SRX080130: GM12878

◢ SRX080131: GM12878

◢ SRX082165: GM12878

◢ SRX102989: GM12878

◢ SRX360576: GP5d

◢ SRX360590: GP5d

◢ SRX2734626: HCT 116

◢ SRX5547216: HCT 116

◢ SRX5547217: HCT 116

◢ SRX5547218: HCT 116

◣ SRX5547219: HCT 116

◢ SRX080137: HeLa

◢ SRX080138: HeLa

◢ SRX102985: HeLa

◢ SRX150400: HeLa

◢ SRX1814806: HeLa

◢ SRX1814807: HeLa

◢ SRX213628: HeLa

◢ SRX245740: HeLa

◢ SRX080144: Hep G2

◢ SRX080145: Hep G2

◢ SRX080146: Hep G2

◢ SRX102990: Hep G2

◢ SRX702149: hESC derived ectodermal cells

◢ SRX702147: hESC derived mesendodermal cells

◢ SRX702148: hESC derived mesendodermal cells

◢ SRX702151: hESC derived mesendodermal cells

◢ SRX011574: hESC H1

◢ SRX080135: hESC H1

◢ SRX102975: hESC H1

◢ SRX150588: hESC H1

◢ SRX702150: hESC HUES64

◢ SRX2143792: HT-1080

◢ SRX080151: HUVEC

◢ SRX102997: HUVEC

◢ SRX2452447: HUVEC

◢ SRX1813602: iPS cells

◢ SRX1813603: iPS cells

◢ SRX1880279: Jurkat

◢ SRX015142: K-562

◢ SRX080155: K-562

◢ SRX080156: K-562

◢ SRX080157: K-562

◢ SRX103009: K-562

◢ SRX150490: K-562

◢ SRX150507: K-562

◢ SRX150545: K-562

◢ SRX150595: K-562

◢ SRX150627: K-562

◢ SRX150678: K-562

◢ SRX6935372: KELLY

◢ SRX1334495: LNCAP

◢ SRX1334496: LNCAP

◢ SRX1334497: LNCAP

◢ SRX1334498: LNCAP

◢ SRX3881551: LNCAP

◢ SRX3881552: LNCAP

◢ SRX3881553: LNCAP

◢ SRX4411666: LNCAP

◢ SRX4411667: LNCAP

◢ SRX359905: LoVo

◢ SRX361885: LoVo

◢ SRX361891: LoVo

◢ SRX648243: LS-174T

◢ SRX648246: LS-174T

◢ SRX2109209: Mammary epithelial cells

◢ SRX2109214: Mammary epithelial cells

◢ SRX2109219: Mammary epithelial cells

◢ SRX099865: MCF-7

◢ SRX099866: MCF-7

◢ SRX103000: MCF-7

◢ SRX103003: MCF-7

◢ SRX188943: MCF-7

◢ SRX188954: MCF-7

◢ SRX8803196: MCF-7

◢ SRX150520: MCF 10A

◢ SRX150570: MCF 10A

◢ SRX2944444: MCF 10A

◢ SRX2944445: MCF 10A

◢ SRX2944446: MCF 10A

◢ SRX2944447: MCF 10A

◢ SRX2944448: MCF 10A

◢ SRX2944449: MCF 10A

◢ SRX2944450: MCF 10A

◢ SRX2944451: MCF 10A

◢ SRX2944452: MCF 10A

◢ SRX2585780: MDA-MB-231

◢ SRX250091: MDA-MB-453

◢ SRX1757998: MDA-MB-468

◢ SRX1757999: MDA-MB-468

◢ SRX7572096: MIA Paca-2

◢ SRX7572097: MIA Paca-2

◢ SRX7572098: MIA Paca-2

◢ SRX7572099: MIA Paca-2

◢ SRX7572100: MIA Paca-2

◢ SRX7572101: MIA Paca-2

◢ SRX1813596: MRC-5

◢ SRX1813597: MRC-5

◢ SRX1813598: MRC-5

◢ SRX1813599: MRC-5

◢ SRX1813600: MRC-5

◢ SRX1813601: MRC-5

◢ SRX129116: Multiple Myeloma

◢ SRX150722: NB-4

◢ SRX6935378: NB69

◢ SRX129106: NCI-H128

◢ SRX189239: NCI-H128

◢ SRX129110: NCI-H2171

◢ SRX189240: NCI-H2171

◢ SRX080161: NHEK

◢ SRX8803194: OVCAR-3

◢ SRX129066: P493-6

◢ SRX129067: P493-6

◢ SRX129068: P493-6

◢ SRX1539275: P493-6

◢ SRX1539276: P493-6

◢ SRX204411: P493-6

◢ SRX353807: P493-6

◢ SRX353808: P493-6

◢ SRX353809: P493-6

◢ SRX5307509: P493-6

◢ SRX5307510: P493-6

◢ SRX5307511: P493-6

◢ SRX542553: P493-6

◢ SRX542554: P493-6

◢ SRX203389: Plasma Cells

◢ SRX095393: RAJI

◢ SRX1497384: RAJI

◢ SRX1497394: RAJI

◢ SRX095397: RAMOS

◢ SRX5346116: RAMOS

◢ SRX5346117: RAMOS

◢ SRX5346118: RAMOS

◢ SRX5346119: RAMOS

◢ SRX5346120: RAMOS

◢ SRX5346121: RAMOS

◢ SRX5346122: RAMOS

◢ SRX5346123: RAMOS

◢ SRX5346124: RAMOS

◢ SRX3960591: Rhabdomyosarcoma

◢ SRX3960592: Rhabdomyosarcoma

◢ SRX4409572: SH-EP

◢ SRX4409573: SH-EP

◢ SRX6935381: SK-N-AS

◢ SRX6935383: SK-N-SH

◢ SRX3873725: SW 1271

◢ SRX3873726: SW 1271

◢ SRX129069: U-87 MG

◢ SRX2144103: U-87 MG

◢ SRX2144104: U-87 MG

◢ SRX1550249: U2OS

◢ SRX1550250: U2OS

◢ SRX1550251: U2OS

◢ SRX1550252: U2OS

◢ SRX1552472: U2OS

◢ SRX1552473: U2OS

◢ SRX1722156: U2OS

◢ SRX1722157: U2OS

◢ SRX351400: U2OS

◢ SRX351401: U2OS

◢ SRX5231783: UACC-812

◢ SRX5231785: UACC-812

◢ MYC: STRING

MAMDC2
TBL1X
DUX4
DDX42
CCDC47
RPL32
MYO1G
CCDC86
ZBTB11
RPL24
ART1
PWP1
ACTRT3
MYNN
DKC1
NRAS
RPL35A
IQCG
LMLN
HES4
RABGGTB
RPL5
CCDC124
RPL6
PTPN11
PINX1
NECAP2
PPP1R10
MRPS18B
ATAT1
METAP1D
UBA52
RPL39
RPL7
RDH10
DHX36
THOP1
SGTA
PES1
NFKBIL1
DDX39B
ATP6V1G2
GOLIM4
HNRNPUL1
CBX5
HNRNPA1
CCDC200
YJU2
PPRC1
ZC3H10
RPL41
NME1
SPRYD4
RPL9
LIAS
C12orf66
INO80
SF3B3
COG4
PYGL
QTRT2
CCDC191
RSL24D1
COIL
NACA
STAT1
RPS15A
ATP5F1A
HAUS1
PSMD9
HPD
RBM3
TTYH2
RPL38