ChIP-Atlas: Target genes

Potential target genes for SMARCA4

Query protein: SMARCA4
Distance from TSS: ± 1 kb  ± 5 kb  ± 10 kb
Sort key: SMARCA4 | Average
 
Color legends
  1000 750 500 250 1 0  (Values = Binding scores of MACS2 and STRING)

Download: TSV (text)
Links: Movie and Document for ChIP-Atlas Target Genes
SMARCA4's Target genes

◣ SMARCA4: Average

◢ SRX4193367: 22Rv1

◢ SRX4193368: 22Rv1

◢ SRX718422: 501A

◢ SRX718423: 501A

◢ SRX719732: 501A

◢ SRX5982340: A549

◢ SRX5982341: A549

◢ SRX5982342: A549

◢ SRX5982343: A549

◢ SRX5982364: A549

◢ SRX3468010: Aska

◢ SRX3468011: Aska

◢ SRX1123854: BT-16

◢ SRX1123856: BT-16

◢ SRX170356: B cells

◢ SRX037946: CD34+

◢ SRX037947: CD36+

◢ SRX170348: CD36+

◢ SRX170345: CD4+

◢ SRX5574469: CTV-1

◢ SRX5574470: CTV-1

◢ SRX5574488: CTV-1

◢ SRX5574489: CTV-1

◢ SRX5574501: CTV-1

◢ SRX5574502: CTV-1

◢ SRX5195671: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195672: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195673: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195674: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195727: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195728: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195729: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195730: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195731: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195732: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195733: Endometrial epithelial cells

◢ SRX5195734: Endometrial epithelial cells

◢ SRX3927284: EOL-1

◢ SRX1123844: G-401

◢ SRX1123849: G-401

◢ SRX1123964: HCT 116

◢ SRX1123966: HCT 116

◢ SRX027271: HeLa

◢ SRX150590: HeLa

◢ SRX6829505: HeLa

◢ SRX6829506: HeLa

◢ SRX170346: Hematopoietic Stem Cells

◢ SRX3089108: Hep G2

◢ SRX3089109: Hep G2

◢ SRX3089110: Hep G2

◢ SRX3089111: Hep G2

◢ SRX3426554: Hep G2

◢ SRX3426555: Hep G2

◢ SRX3426556: Hep G2

◢ SRX3426557: Hep G2

◢ SRX3426558: Hep G2

◢ SRX3426559: Hep G2

◢ SRX3426560: Hep G2

◢ SRX3426561: Hep G2

◢ SRX3426562: Hep G2

◢ SRX027488: hESC H9

◢ SRX3288576: hESC H9

◢ SRX3288577: hESC H9

◢ SRX3542488: HS-SY-II

◢ SRX3542490: HS-SY-II

◢ SRX3542491: HS-SY-II

◢ SRX3542504: HS-SY-II

◢ SRX3468042: HSSY2

◢ SRX5234453: iPS cells

◢ SRX5234472: iPS cells

◢ SRX5246885: iPS derived neural cells

◢ SRX2937339: J-Lat A72

◢ SRX2937342: J-Lat A72

◢ SRX2937345: J-Lat A72

◢ SRX2937348: J-Lat A72

◢ SRX150712: K-562

◢ SRX971582: Keratinocytes

◢ SRX971583: Keratinocytes

◢ SRX971584: Keratinocytes

◢ SRX1181989: LNCAP

◢ SRX2545045: LNCAP

◢ SRX2545046: LNCAP

◢ SRX2545047: LNCAP

◢ SRX2545048: LNCAP

◢ SRX5089407: MCF-7

◢ SRX5089408: MCF-7

◢ SRX5089409: MCF-7

◢ SRX5089410: MCF-7

◢ SRX5089411: MCF-7

◢ SRX5089412: MCF-7

◢ SRX5089413: MCF-7

◢ SRX5089414: MCF-7

◢ SRX5089415: MCF-7

◢ SRX5089417: MCF-7

◢ SRX5089418: MCF-7

◢ SRX5089419: MCF-7

◢ SRX5089420: MCF-7

◢ SRX5089421: MCF-7

◢ SRX5089422: MCF-7

◢ SRX5089423: MCF-7

◢ SRX5089424: MCF-7

◢ SRX5089425: MCF-7

◢ SRX5089513: MCF-7

◢ SRX5089514: MCF-7

◢ SRX5089515: MCF-7

◢ SRX5089516: MCF-7

◢ SRX5089517: MCF-7

◢ SRX5089518: MCF-7

◢ SRX5089519: MCF-7

◢ SRX5089520: MCF-7

◢ SRX5089522: MCF-7

◢ SRX5089523: MCF-7

◢ SRX5089524: MCF-7

◢ SRX5089525: MCF-7

◢ SRX5089526: MCF-7

◢ SRX5089527: MCF-7

◢ SRX5089528: MCF-7

◢ SRX5089529: MCF-7

◢ SRX5089530: MCF-7

◢ SRX5172062: MCF-7

◢ SRX5172065: MCF-7

◢ SRX5534861: MCF-7

◢ SRX5534862: MCF-7

◢ SRX7121994: MCF-7

◢ SRX7121997: MCF-7

◢ SRX1156534: MDA-MB-231

◢ SRX1156535: MDA-MB-231

◢ SRX1156536: MDA-MB-231

◢ SRX1156537: MDA-MB-231

◢ SRX1156538: MDA-MB-231

◢ SRX1156539: MDA-MB-231

◢ SRX1156540: MDA-MB-231

◢ SRX1156541: MDA-MB-231

◢ SRX1156542: MDA-MB-231

◢ SRX5212357: Mel270

◢ SRX5212362: Mel270

◢ SRX5212366: Mel270

◢ SRX5212371: Mel270

◢ SRX3927294: MOLM-13

◢ SRX4525861: MOLM-13

◢ SRX1123864: MRT TTC549

◢ SRX1123869: MRT TTC549

◢ SRX3548667: NCI-H1299

◢ SRX3548668: NCI-H1299

◢ SRX5075168: Neural progenitor cells

◢ SRX5075169: Neural progenitor cells

◢ SRX5075170: Neural progenitor cells

◢ SRX5075174: Neural progenitor cells

◢ SRX5075175: Neural progenitor cells

◢ SRX5075176: Neural progenitor cells

◢ SRX5716463: Neural progenitor cells

◢ SRX5716464: Neural progenitor cells

◢ SRX5716469: Neural progenitor cells

◢ SRX5716470: Neural progenitor cells

◢ SRX6483126: NGP

◢ SRX6483132: NGP

◢ SRX6483138: NGP

◢ SRX8363487: NGP

◢ SRX4080273: RWPE-1

◢ SRX4080274: RWPE-1

◢ SRX4473669: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473671: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473680: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473685: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX4473691: Small cell ovary carcinoma

◢ SRX3468035: SYO1

◢ SRX1936520: T-47D

◢ SRX1936521: T-47D

◢ SRX4525853: TTC-1240

◢ SRX4525854: TTC-1240

◢ SRX4525855: TTC-1240

◢ SRX4525856: TTC-1240

◢ SRX5234495: TTC1240

◢ SRX5234499: TTC1240

◢ SRX5234504: TTC1240

◢ SRX5234508: TTC1240

◢ SRX5234512: TTC1240

◢ SRX3862433: Unclassified

◢ SRX3862434: Unclassified

◢ SMARCA4: STRING

IQSEC3
LSP1
SCRT2
BCAS4
WDR74
MAMDC2
SNAP25
SMPD3
NCOA3
GSN
TMEM170A
CCDC200
DUX4
CCDC130
MARCHF4
PDE4DIP
S100A8
BCAS1
DNAJC6
CPLX2
CHGB
LRRC37A3
LIN28A
FRG2C
CD58
TMEM205
CCDC159
XYLB
BSN
FGF1
MSH3
DHFR
MTRNR2L2
RAB3D
S100A2
ERCC1
NBPF1
NOTCH2NLC
BMP7
NOTCH2NLB
NOTCH2NLA
HTR5A
MTRNR2L1
MTRNR2L8
CALB1
SMARCD2
RGS9
TAF7
BARHL1
SEC22B
LMNA
KCTD14
SH3GL3
BANP
BAIAP2
TXNRD1
HNRNPH1
CHRNB2
GNA12
GGA1
RBM19
CCDC92B
SALL4
UNC80
MUC3A
TRIB1
RAB37
GIP
KCNK12
PHC2
LATS1
RIPPLY3
NPAS4
NIBAN2
VGLL4
PLEC
CPNE4
CHRM4
RARA
ENSA
RFFL
MTMR11
VWC2L
KCNH6